Promjena dokumentacije za postupak - Nabava usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i dogradnji zapadnog dijela luke Cres

18. 03. 2019.

 

Broj objave: 2019/S F14-0009864
Evidencijski broj: EV-M-11/19
Datum otvaranja ponuda: 29. ožujak 2019. u 11:30

I. izmjena dokumentacije o nabavi:

Dokumentacija za preuzimanje: