Luka Merag - Trajektna luka i lučica

Lokacija: Sjeverni Jadran, Otok Cres, uvala Merag.     Geo-pozicija: Trajektna φ = 44o58,8 N; λ = 014o27,0 E     Lučica φ = 44o58,6 N; λ = 014o27,0 E.

Opis granica lučkog područja

Lučko područje se sastoji iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Cres i to: 3835/4 dio, 3835/9 dio, 3709/6, 3709/9, 3709/5 dio. Vlasništvo parcela je upisano na SIZ Cesta Rijeka i Kotarsko gospodarstvo Cres - Lošinj kao javno dobro - putevi, vode, šume i pašnjaci.

Trajektna luka se sastoji iz operativne obale i lučkog platoa i dijela obalnog prostora predviđenog za daljnju izgradnju. Operativna obala sa rampom za trajekte dužine je 80 metara, dubine uz obalu 6 metara i kapaciteta priveza jednog trajekta. Ukupna dužina bočne obale je 160 metara, dubine od 6 metara. Ostali dio obale je istih karakteristika i služi kao obalni zid platoa luke. Lučki plato zahvaća površinu približno 0,5 ha. Obrađen je asfaltom kao cestovna prometnica. Dio obalnog prostora predviđen za daljnju izgradnju je sa zapadne strane gdje je predviđena gradnja veza za brodove i trajekte brzih pruga. Operativne obale su masivnog tipa gradnje od betona i u vrlo dobrom su stanju za uporabu.

Luka je opremljena napravama za privez, bokobranima, lučkim svijetlom i rasvjetom. Nadalje, luka ima priključak na cestovnu prometnicu, elektriku i telefon. Vodu rješava komunalno poduzeće dovozom.

Lučica za brodice se sastoji iz lukobrana i obale za privez brodica. I lukobran i obala za brodice su dužine 30 metara i masivnog su tipa gradnje od kamena i betona te su u dobrom stanju za uporabu. Kapacitet priveza lučice je 10 brodica.

Lučica je opremljena napravama priveza i navozom.