Luka Valun

Lokacija: Sjeverni Jadran, Otok Cres, Naselje Valun.     Geo-pozicija: φ = 44o54,4 N; λ = 014o21,8 E.

Opis granica lučkog područja

Lučko područje sastoji se od obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji od katastarskih čestica KO Valun i to: 1468/7dio, 1468/19 dio, te parcela bb i dijela kojeg nema na planu. Vlasništvo parcela je upisano na Upravu pomorske oblasti sjevernog Jadrana - Rijeka kao opće narodna imovina.

Luka se sastoji iz operativnog i zaštitnog gata, operativne obale, obale za brodice i zaštitnog lukobrana. Operativni i zaštitni gat je dužine 40 metara, širine 3 metra, dubine uz gat 2 metra i kapaciteta priveza 3 mala broda. Operativna obala je dužine 35 metara, dubine od 1 do 1,8 metara i kapaciteta priveza 2 mala broda ili brodice. Obala za brodice je smještena iza gata i ima dužinu od 50 metara, dubine od 1 metar i kapaciteta priveza 30 brodica. Zaštitni lukobran u gradnji je dužine 20 metara i služi za zaštitu luke od valova sjevernih smjerova. Sa vanjske strane ima kamenomet a sa unutrašnje priveze za brodice. Operativni i zaštitni gat, operativne obale, obale za brodice i zaštitni lukobran su gradnje masivnog tipa od kamena i betona te su u dobrom stanju za uporabu.

Luka je opremljena napravama priveza, dizalicom nosivosti 2 tone i navozom za brodice. Nadalje, luka ima priključak na cestovnu prometnicu, vodovod, elektriku i telefon.

Naselje Valun nudi i pruža standardne usluge.