Luka Cres

Lokacija: Sjeverni Jadran, Creski zaljev, Grad Cres.     Geo-pozicija: φ = 44o57,6 N; λ = 014o24,6 E.

Opis granica lučkog područja

Lučko područje se sastoji iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Cres i to: 5296 dio, 2652 dio, 2055 dio, 2056 dio, 2390 dio i 3773 dio. Vlasništvo parcela je upisano kao javno dobro - obala i putevi.

Luka se sastoji iz operativnog glavnog gata, operativne obale, zaštitnih gatova (istočnog i zapadnog), obala za brodice te platoa za servisiranje brodica.

Operativni glavni gat je dužine 120 metara, širine 12 metara, dubine uz gat od 4 do 7 metara i kapaciteta priveza 2 velika broda ili više malih, ovisno o veličini. Operativna obala je dužine 65 metara, dubine uz obalu od 3,5 do 4 metra i kapaciteta priveza 1 veliki odnosno 3 manja broda.

Zaštitni gatovi (istočni i zapadni) su dužine 20 odnosno 70 metara. Sa unutrašnje strane služe za privez brodica, a vanjska strana je u funkciji zaštite akvatorija i sezonski privez brodica.

Obale za privez brodica ukupne su dužine 550 metara, dubine od 1 do 3 metra i kapaciteta priveza uključivo i zaštitne gatove 240 brodica.

Plato za servisiranje brodica je veličine 500 m2.

Operativni glavni gat, operativna obala, zaštitni gatovi i obale za brodice su gradnje masivnog tipa od kamena i betona i u relativno dobrom su stanju za uporabu. Operativni glavni gat , naročito njegova površina od kamenog pločnika, je u derutnom stanju nastalim tijekom vremena uporabe i pristupa teških vozila.

Luka je opremljena napravama za privez, lučkim svijetlom i 3 tonskom dizalicom za brodice. Nadalje, luka ima priključak na cestovnu prometnicu, vodovod, elektriku i telefon. U neposrednoj blizini nalazi se brodogradilište i postaja za opskrbu gorivom.

Urbana gradska sredina nudi sve potrebne usluge gradskog standarda.