Luka Martinšćica

Lokacija: Sjeverni Jadran, Otok Cres, Naselje Martinšćica.     Geo-pozicija: φ = 44o48,7 N; λ = 014o21,0 E.

Opis granica lučkog područja

Lučko područje se sastoji iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Martinšćica i to: 144, 145, 186, 187, 188, 2451/3 dio, 2493 dio i dijela kojeg nema na planu. Vlasništvo parcela upisano je na Upravu pomorstva Rijeka kao javno dobro - luka.

Luka se sastoji iz operativnog gata, zaštitnog lukobrana, malih gatova i obale za brodice. Operativni gat je dužine 55 metara, širine 5 metara, dubine uz gat 2 do 4 metra, kapaciteta priveza 4 manja broda. Zaštitni lukobran je dužine od 50 metara i ima funkciju zaštite akvatorija luke od valova južnih smjerova. Sa vanjske strane ima kamenomet, a sa unutrašnje je vrlo plitak i koristi se za sezonski privez malih brodica. Mali gatovi i obale za brodice su nastali spajanjem ex garofulina, a obale su i u funkciji podzida obalnog puta. Dužina ovih obala je 200 metara, koriste se sezonski za privez brodica, a kapacitet priveza je 70 brodica. Operativni gat, zaštitni lukobran i gatovi i obale za brodice su masivnog tipa gradnje, od kamena i betona te su u dobrom stanju za uporabu.

Luka je opremljena napravama za privez, lučkim svijetlom, navozom i dizalicom za brodice. Nadalje, luka ima priključak na cestovnu prometnicu, vodovod, elektriku i telefon. Naselje Martinšćica nudi i pruža standardne usluge.