Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Cres

31. 12. 2021.
KLASA: 342-01/21-01/39
URBROJ: 2170/1-21-2

Rok za dostavu prijava: 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja

Više o natječaju >>