Prethodno savjetovanje sa zaintersiranim gospodarskim subjektima

20. 09. 2018.
 

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016), Naručitelj Županijska lučka uprava Cres, dana 20. rujna 2018. godine, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, dokumentaciju o nabavi sa troškovnicima i tehničkim specifikacijama, evidencijski broj: EV–M–17/18 – Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres:

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do 27. rujna 2018. godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: lucka-uprava-cres@ri.t-com.hr i putem EOJN RH.

Po isteku roka od objave dokumentacije na internetskim stranicama i EOJN RH, odnosno 27. rujna 2018. godine, Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili ne prihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će nakon završetka savjetovanja, objaviti na svojim internetskim stranicama www.zlu-cres.hr i u EOJN RH.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

Dokumentacija za preuzimanje: