JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Cres

02. 01. 2018.

Na temelju članka 7. st. 7. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Cres („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 11/99, 22/04, 32/04, 26/09, 24/10, 14/11, 36/14 ), članka 26. Statuta Županijske lučke uprave Cres (KLASA: 342-01/15-01-05, URBROJ: 2170/1-15-11), te sukladno odredbama  Zakona o ustanovama, i Odluke Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Cres od 25. listopada 2017. godine, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Cres raspisuje slijedeći

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Cres

Za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Cres utvrđuju se slijedeći uvjeti:

- završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij, čijim završetkom se stječe najmanje 180 ECTS bodova, odnosno završen sveučilišni studiji prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03), u znanstvenom području tehničkih ili društvenih znanosti 
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati / kandidatkinje obvezni su uz prijavu na natječaj priložiti:

- životopis,
- izvornik ili presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem, 
- presliku radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),
- pisani prijedlog plana i programa rada za razdoblje od četiri godine.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine.

S kandidatima koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja provest će se prethodni razgovor.

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom  kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja, na adresu:

Županijska lučka uprava Cres, Upravno vijeće Županijske lučke uprave, Jadranska obala 1, 51557 Cres, s naznakom: „Prijava na natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvarati“.  

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Ako se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.